Özel Eğitim

ozel

Doğum öncesi, doğum anı ya da doğumdan sonra oluşan nedenlerle bazı çocuklar yaşıtlarıyla aynı gelişim özelliklerini gösteremezler. Gelişimsel olarak akranlarından farklı olarak desteklenmeye ihtiyaç duyan çocuklar için yapılandırılmış ortamlarda uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen, çocukların bireysel özelliklerine ve gelişimsel düzeylerine uygun olarak planlanmış eğitimlere “Özel Eğitim” adı verilir.

Özel eğitim pek çok gelişimsel farklılıkta en etkili yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Özel eğitim seansları bireysel eğitim ya da grup eğitimi olarak gerçekleştirilir.

Bireysel Eğitim

Özel eğitim, çocukların doğal ortamda kazanması gereken bilgi ,beceri ve deneyimleri içeren zengin bir yaşantı sunar. Diğer bir deyişle çocuğun gelişim için yeterli olmayan doğal ortamdaki uyaranların özel eğitimde daha sistematik ve yoğun olarak sunulması sözkonusudur. Bu nedenle çocuğun bireysel farklılıklarının , gelişimsel özelliklerinin ve ihtiyaçlarının en doğru biçimde belirlenmesi önemlidir.
Tipik gelişim gösteren çocuklarda olduğu gibi özel gereksinimleri olan çocukların da eğitiminde erken çocukluk yaşantıları çok önemlidir. Erken tanı ve erken müdahalelerle çocukların varolan potansiyellerine ulaşmaları,yetersizliklerinin mümkün olan en yüksek düzeyde telafisi sağlanarak yaşıtlarıyla aralarındaki farkı azaltmak amaçlanır.
Bireysel eğitimde öncelikli olarak çocuğun gelişimsel değerlendirmesi gerçekleştirilir. Bu gelişimsel değerlendirmede çocuğun yaş düzeylerine göre özbakım, fiziksel gelişim, bilişsel gelişim, dil ve sosyal alanlardaki becerileri gözlenir. Bu becerilerin yanısıra çocuğun öğrenme özellikleri, duyusal farklılıkları belirlenmeye çalışılır. Çocuğun iletişim düzeyi, iletişim kurma nedenleri ve biçimleri ayrıntılı biçimde değerlendirilir. Yaş düzeyine göre güçlü ve desteklenmeye ihtiyaç duyulan alanlar tespit edildikten sonra çocuğun bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanır. Bu programda çocuğun kazanmaya hazır olduğu beceriler çocuğun bireysel özelliklerine uygun bir çalışma biçimiyle hedeflenir. Programların oluşturulmasında tanı grubuna özgü ve çocuğun ihtiyaçlarına yönelik pek çok yaklaşımı birlikte kullanmak eğitimin etkililiğini artırmaktadır.
Merkezimizde;gelişimsel farklılık taşıyan çocuklara yönelik gelişimsel değerlendirmeler yapılmakta ve takipleri sağlanmaktadır.
Her çocuğun gelişimsel düzey ve davranış farklılıkları dikkate alınarak hazırlanan eğitim programlarıyla özel eğitim çalışmaları sürdürülür. Özel eğitim seanslarının süresi çocuğun yaşı, bireysel özellikleri ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Her seans sonrası bilgilendirme yapılarak aileye ev ödevleri verilir. Yine uygun zamanlarda ailenin seanslara katılımı sağlanır ya da video çekimleriyle aktivitelerin aktarılması gerçekleştirilir.
Çocukların düzenli periyodarla değerlendirilmesi ve ebeveynlerle yapılan görüşmelerde değerlendirmelerin aktarılması sağlanır. Bu görüşmelerde çocuklarının gelişimini ve farklı ortamlardaki tutum ve davranışlarını nasıl destekleyebilecekleri konusunda onlara danışmanlık verilir.

Grup Eğitimi

Özel gereksinimleri olan çocuklar için bireysel eğitim kadar önemli olan bir diğer yaklaşım da grup eğitimidir.
Grup eğitiminde gruba katılan her çocuğun maksimum fayda sağlaması amaçlanmaktadır. Bu nedenle gelişimsel yaş ve beceri düzeyleri açısından benzer özellikler gösteren çocukların biraraya getirilmesine özen gösterilir. Grup hedefleri belirlenirken, her çocuğun bireyselleştirilmiş eğitim planı ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilir ve gruba katılan tüm çocukların ihtiyaç duyduğu ortak becerileri geliştirmeye yönelik bir program hazırlanır. Böylece bireysel eğitim seanslarında üzerinde çalışılan becerilerin genellenmesi ve pekiştirilmesi için önemli bir fırsat yaratılmış olur.
Grup eğitiminin amacı çocukları tüm gelişim alanlarında, özellikle de sosyal gelişim alanında desteklemektir. Grup ortamı içerisinde çocuklar eğitimcilerin gözetimi altında akranları ile iletişim kurmak, sıra ile etkinliklere katılmak, sosyal hayatın gündelik kurallarına uymak gibi pek çok önemli beceriyi pratik ederler. Grup seanslarında yer alan etkinliklerin büyük bir bölümü sosyal etkileşime dayalı oyunlar olduğundan çocuklar grup eğitiminde eğlenceli zaman geçirirler. Bu sürecin en can alıcı noktası ise, çocukların hem eğitimcileri hem de diğer çocukları gözleyerek model alma fırsatına sahip olmasıdır. Grup eğitimi uygun bir şekilde verildiğinde çocukların ilişki kurma kapasitesini anlamlı biçimde arttırır ve grup ortamı içinde ortaya çıkan olumsuz davranışların azalmasına katkıda bulunur.
Grup eğitimi seanslarının süresi ve sıklığı, gruba katılan çocukların yaşına, gelişimsel düzeyine ve dikkat süresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özel eğitimden yararlanan her çocuğun grup eğitimi alması ideal olacaktır. Ancak bir çocuğun grup eğitiminden fayda sağlayabilmesi için ortak dikkat kurma, yönergelere uyma, diğerlerinin farkında olma gibi bazı temel becerilere sahip olması gerekmektedir.
Bu nedenle merkezimizde; çocukların bir süre bireysel eğitim seanslarına devam edip gerekli becerileri edindikten/geliştirdikten sonra grup eğitimine katılmaları genellikle izlenen yol olmaktadır. Grup eğitimi, en az iki çocuk ve iki eğitimcinin bulunduğu bir ortamda farklı gelişim alanlarında belirlenen hedefler doğrultusunda çeşitli grup aktivitelerinin yürütülmesi ile gerçekleşir. Her grup seansı sonrası ailelere grup çalışmaları hakkında bilgi verilir, karşılıklı gözlemler aktarılır ve öneriler sunulur.
Ebeveynlerle düzenli periyodlarla yapılan görüşmelerde ise grup eğitiminin işleyişi hakkında bilgilendirme yapılır ve çocuklarının farklı grup ortamlarındaki tutum ve davranışlarını nasıl destekleyebilecekleri konusunda onlara danışmanlık verilir.

 

Share